രണ്ടാം പാദവാര്‍ഷിക പരീക്ഷയുടെ ടൈം ടേബിള്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്‍സില്‍ . .

ഇ-ഗ്രാന്റ്‍സ് സ്‍കോളര്‍ഷിപ്പ് - അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാത്തവര്‍ക്കായി ഡിസംബര്‍ 1 മുതല്‍ 15 വരെ സൈറ്റ് ഓപ്പണ്‍ ചെയ്‍ത് നല്‍കുന്നതാണ് 1 മുതല്‍ 10 വരെ ക്ലാസുകളിലെ പാഠപുസ്തക ഇന്‍ഡന്റിങ്ങ് പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ വിട്ട് പോയവര്‍ക്ക് 30.11.2023 മുതല്‍ 02.12.2023 വരെ അവസരം. 1, 3, 5, 7, 9 ക്ലാസുകളിലെ പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ മാറുന്നതിനാല്‍ ആവശ്യമായ മുഴുവന്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ക്കും ഇന്‍ഡന്റിങ്ങ് നടത്തണം .പ്രൊഫ ജോസഫ് മുണ്ടശേരി സ്‍കോളര്‍ഷിപ്പ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.സര്‍ക്കുലര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്‍സില്‍. എസ് എസ് എല്‍ സി ഭിന്നശേഷി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കുള്ള പരീക്ഷാനുകൂല്യം -പൊതുനിര്‍ദ്ദേശങ്ങളടങ്ങിയ സര്‍ക്കുലര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്‍സില്‍ 2024 മാര്‍ച്ചിലെ എസ് എസ് എല്‍ സി പരീക്ഷാ നോട്ടിഫിക്കേഷനും എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കുള്ള NMMS നോട്ടിഫിക്കേഷനും ഡൗണ്‍ലോഡ്‍സില്‍. SSLC പരീക്ഷാ ഫീസ് ഡിസംബര്‍ 8നകം ശേഖരിക്കണം

Income Tax

{getBlock} $results={5} $label={Income Tax} $type={col-right} $color={#e84393}

Study Materials

{getBlock} $results={3} $label={Study Materials} $type={block2} $color={#3B3B98}

Spark

{getBlock} $results={7} $label={Spark} $type={block1} $color={#1B9CFC}

Scholarship

{getBlock} $results={5} $label={Scholarship} $type={block1} $color={#FD7272}

SSLC 2022

{getBlock} $results={5} $label={SSLC 2022} $type={block2} $color={#2C3A47}

Noon Meals

{getBlock} $results={5} $label={Noon Meals} $type={col-left} $color={#82589F}

General

{getBlock} $results={4} $label={General} $type={grid2} $color={#f1c40f}

ICT Worksheets

{getBlock} $results={4} $label={ICT worksheets} $type={grid2} $color={#b71540}

KITE

{getBlock} $results={4} $label={KITE} $type={grid2} $color={#079992}

Department

{getBlock} $results={4} $label={Department} $type={grid2} $color={#4a69bd}

Video Tutorials

{getBlock} $results={4} $label={Video Tutorials} $type={grid2} $color={#78e08f}

Tutorials

{getBlock} $results={6} $label={Tutorials} $type={videos} $color={#eb2f06}

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക »

View all

Easy Full A+ - Social Science Notes

9, 10 ക്ലാസ‍ുകള‍ുടെ സോഷ്യല്‍ സയന്‍സിലെ വിവിധ അധ്യായങ്ങള‍ുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് Full A+ ലഭിക്കുന്നതിന്…

Load More That is All